ระยะเวลาการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน ปี 2016

และวันที่ 14 กันยายน เป็นวันสำหรับบุคคลทั่วไป

พื้นที่จัดงานและสถานที่

พื้นที่จัดงาน 100,000 ตารางเมตร ประกอบโดย

ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง( Nanning International Conference and Exhibition Center) Section B: มีพื้นที่จัดงาน 30,000 ตารางเมตร Section D: มีพื้นที่จัดงาน 60,000 ตารางเมตร (ในร่ม 50,000 ตารางเมตร และกลางแจ้ง10,000 ตารางเมตร) ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินหจูต้าเต้าตงต้วน นครหนานหนิง

อาคารนิทรรศการกว่างซี (Guangxi Exhibition Hall) (สำหรับนำเสนอการเกษตร):มีพื้นที่จัดงาน 10,000 ตารางเมตร
ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินจู่ลู่ นครหนานหนิง

Related Materials Download

The 13th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors

กิจกรรมอื่นๆ

1.ประเทศเกียรติยศ Country of Honor

 • เวียดนาม
 • พิธีเปิดฮอลแสดงสินค้าเวียดนาม
 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของประเทสเกียรติยศ
 • งานสัมมนาระหว่างนักธุรกิจกับผู้นำประเทศเกียรติยศ

2.ประเทศแขกรับเชิญพิเศษ

 • งานประชาสัมพันธ์ของประเทศแขกรับเชิญพิเศษ
 • กิจกรรมสำคัญของประเทศแขกรับเชิญพิเศษ
3.การประชุมสุดยอดด้านการค้าการลงทุนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมอื่นๆ ที่สำคัญ
 • การประชุมสุดยอดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน-อาเซียน ปี 2016
 • การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการควบคุณคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคระหว่างจีน-อาเซียน ครั้งที่ 5
 • การประชุมว่าด้วยศูนย์การแลกเปลี่ยนสารสนเทศจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2
 • การประชุมว่าด้วยนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จีน-อาเซียน ครั้งที่ 4
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านเหมืองแร่ จีน-อาเซียน ปี 2016
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน-อาเซียน ปี 2016
 • การประชุมด้านวัฒนธรรมจีน - อาเซียน ครั้งที่ 11
 • การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านยาระหว่างจีน-อาเซียน ครั้งที่ 4
 • การประชุมว่าด้วยคลังสมองจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9
 • การประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาและความร่วมมือด้านการเงินระหว่างจีน-อาเซียน ครั้งที่ 8
 • การประชุมระดับนายกเทศมนตรีจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2
 • การประชุมว่าด้วยการพัฒนาและความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 7
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือโลจิสติกส์ จีน-อาเซียน ครั้งที่ 5
 • การประชุมว่าด้วยการพัฒนาและความร่วมมือด้านการประกันระหว่างจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2
 • การประชุมว่าด้วยการพัฒนาสังคมเพื่อลดความยากจนระหว่างจีน - อาเซียน ครั้งที่ 10
 • การประชุมว่าด้วยการค้าและอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือสาธารรสุขจีน-อาเซียน ปี 2016
 • การประชุมด้านสถิติจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือการผลิตนานาชาติ ปี 2016
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือป่าไม้ จีน-อาเซียน
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือการเกษตรจีน-อาเซียน
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านพยากรณ์อากาศจีน-อาเซียน
 • การประชุมเพื่อพัฒนาฟุตบอลจีน-อาเซียน และการแข่งขันฟุตบอลระหว่างจีน-อาเซียน
 • การประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือด้านเกษตรภัณฑ์จีน-อาเซียน ปี 2016
 • งานสัมมนาว่าด้วยการรับมือภัยไต้ฝุ่นและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง จีน-อาเซียน

4.กิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุน

  กิจกรรมด้านการค้า
 • การจับคู่ธุรกิจด้านการจัดซื้อสำหรับประเทศอาเซียน
 • การจับคู่ธุรกิจด้านการจัดซื้อสำหรับประเทศจีน
 • การจับคู่ธุรกิจด้านการจัดซื้อด้านวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรบรรจุภัณและการแปรรูปอาหาร อุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแหล่งใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 • กิจกรรมด้านการลงทุน
 • การประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุน จีน- อาเซียน
 • การประชาสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรมอาเซียน
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่าง จีน-อาเซียน
 • งานแลกเปลี่ยนระหว่างนักธุรกิจกับที่ปรึกษาด้านการค้าเศรษฐกิจ จีนประจำประเทศอาเซียน
 • งานแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือด้านการผลิตนานาชาติ
 • งานสัมมนาด้านการเงินและการลงทุน
 • การประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุนของประเทศอาเซียน
 • การประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุนของเมืองและมณฑลหลักๆ ของจีน
 • พิธีการลงนามProjects signing ceremonies กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • การประชุมว่าด้วยนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จีน-อาเซียน
 • การประชาสัมพันธ์ความร่วมมือเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมของ ไทย/ เวียดนาม / กัมพูชา
 • งานสัมมนาว่าการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในไทย
 • งานสัมมนาว่าด้วยการจับคู่เทคโนโลยีจีน-อาเซียน
 • กิจกรรมการค้าภาคการบริการ
 • การประชุมระหว่างธนาคารกับภาคเอกชนที่ลงทุนในอาเซียน

5.การหารือระหว่างผู้นำประเทศกับนักธุรกิจ

 • การพบปะ/หารือ ระหว่างผู้นำอาเซียนกับนักธุรกิจจีน
 • การพบปะ/หารือ ระหว่างผู้นำจีนกับนักธุรกิจอาเซียน

6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม

 • เทศกาลศิลปะเพลงพื้นเมืองนานาชาตินครหนานหนิง
 • การแข่งขันกอล์ฟจีน-อาเซียน
 • การแข่งขันรถยนต์แรลลี่นานาชาติจีน-อาเซียน
(หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวใช้การประกาศหน้างานเป็นหลัก)