การจัดการเเสดงสินค้าของเเต่ละอุตสาหกรรม

โซนที่ 1 สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการค้า (Pavilion of Commodity Trade)

สินค้าอาเซียน:

อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าคงคลังที่เป็นวัตถุดิบ)raw materials( เป็นต้น

สินค้าจากประเทศอื่นๆ:

อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และบริการให้คำปรึกษา เป็นต้น

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์:

เครื่องจักรวิศวกรรม ยานยนต์ขนส่ง เครื่องจักรแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานใหม่

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์:

อุปกรณ์การสื่อสารเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

วัสดุก่อสร้าง:

ประตูและหน้าต่าง ระบบผนังกระจก วัสดุตกแต่งภายใน และการออกแบบภายใน

โซนที่2ความร่วมมือภาคการลงทุน

ความร่วมมือด้านการผลิตและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ:

นำเสนอโครงการรับเหมาก่อสร้างระหว่างประเทศ ความร่วมมือด้านแรงงาน การพัฒนาทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาพลังงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น และสาขาการผลิตที่สำคัญ อาทิ รถไฟ โลหะมีสี พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

ความร่วมมือทางการเกษตร:

นำเสนอผลงานความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างจีน – อาเซียน สวนสาธิตการเกษตรที่ทันสมัย โครงการการลงทุนและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านการเกษตร โลจิสติกส์และการขนส่งแบบ cold-chain

โซนที่3 เทคโนโลยีสมัยใหม่

นำเสนอการผลิตที่ล้ำสมัย สมาร์ทซิติ้ (smart cities (internet + การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและเครื่องดับเพลิง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากอาเซียน เป็นต้น

โซนที่4 การค้าภาคการบริการ

บริการการเงิน :

การเงินด้านธุรกิจ บริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน

บริการการท่องเที่ยว:

ภาพลักษณ์ของเมือง ความร่วมมือของโครงการท่องเที่ยว บริการให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว

ทรัพยากรบุคคล:

ผลงานของการเริ่มต้นธุรกิจในต่างประเทศ (overseas entrepreneurship) (การผลิตชั้นสูง วัสดุใหม่ พลังงานใหม่ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร( ICT)) การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและบุคลากร

โซนที่ 5 เมืองแห่งมนต์เสน่ห์” (City of Charm)

จีนกับประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งหมด11ประเทศจะคัดเลือกเมืองตัวแทนประจำปีให้เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของตน และจะจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง บัดนี้ โดยมี"เมืองหนิงโป Ningbo" ของจีน "บันดาร์เสรีเบกาวันBandar Seri Begawan" ของบรูไน และสิงค์โรป์ ได้กำหนดเป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ (City of Charm)ของงาน CAEXPOครั้งที่ 14 นี้

๑๑.กิจกรรมอื่นๆ

1.ประเทศเกียรติยศ

 • บรูไน
 • พิธีเปิด”เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ “ของบรูไน
 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของประเทศเกียรติยศ
 • งานสัมมนาระหว่างนักธุรกิจกับผู้นำประเทศเกียรติยศ

2.ประเทศแขกรับเชิญพิเศษ

 • งานประชาสัมพันธ์ของประเทศแขกรับเชิญพิเศษ
3.การประชุมสุดยอดด้านการค้าการลงทุนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมอื่นๆ ที่สำคัญ
 • การประชุมสุดยอดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน-อาเซียนปี 2017
 • การประชุมว่าด้วยนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโน
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านเหมืองแร่ จีน-อาเซียน ปี 2017
 • งานสัมมนาว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างจีน-อาเซียน ปี 2017
 • การประชุมด้านวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรจีน-อาเซียน ปี 2017
 • 6 การประชุมและนิทรรศการอาชีวศึกษาจีน- อาเซียน ปี 2017
 • การประชุมว่าด้วยคลังสมองจีน-อาเซียน ครั้งที่ 10
 • การประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาและความร่วมมือด้านการเงินระหว่างจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9
 • การประชุมว่าด้วยการพัฒนาและความร่วมมือด้านการประกันระหว่างจีน-อาเซียน ครั้งที่ 3
 • การประชุมว่าด้วยการพัฒนาสังคมเพื่อลดความยากจนระหว่างจีน - อาเซียน ครั้งที่ 11
 • การประชุมด้านสถิติจีน-อาเซียน 2017
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านเกษตรภัณฑ์จีน-อาเซียน ปี 2017
 • งานสัมมนาว่าด้วยการรับมือภัยไต้ฝุ่นและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง จีน-อาเซียน ปี 2017
 • การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือกีฬามวลชนจีน-อาเซียน และการประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือกีฬามวลชนในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียปี2017
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกว่างซี – ไต้หวัน คร้งที่ 13
 • การประชุมสุดยอดระดับผู้นำหอการค้าจีน-อาเซียน ปี 2017
 • กิจกรรมเครือข่ายทางธุรกิจครั้งที่ 4 เพื่อสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ด้วยหัวข้อ
 • การประชุมว่าด้วยการพัฒนาและความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 8
 • การประชุมผู้พิพากษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2

4.กิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุน

  กิจกรรมด้านการค้า
 • การจับคู่ธุรกิจด้านการจัดซื้อสำหรับประเทศอาเซียน
 • การจับคู่ธุรกิจด้านการจัดซื้อสำหรับผู้ซื้อต่างประเทศ
 • การจับคู่ธุรกิจด้านการจัดซื้อด้านวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรบรรจุภัณและการแปรรูปอาหาร อุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแหล่งใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 • การจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้ซื้อประเทศเวียดนาม
 • กิจกรรมด้านการลงทุน
 • การประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนจีน -อาเซียน
 • การประชาสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรมอาเซียน
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างจีน -อาเซียน
 • งานแลกเปลี่ยนระหว่างนักธุรกิจกับที่ปรึกษาด้านการค้าเศรษฐกิจ ของสอท./สกญ.จีนประจำประเทศอาเซียน
 • งานสัมมนาด้านการเงินและการลงทุน
 • การประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุนของประเทศอาเซียน
 • การประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุนของเมืองและมณฑลหลัก ๆ ของจีน
 • พิธีการลงนาม
 • กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • งานสัมมนาว่าด้วยการจับคู่เทคโนโลยีจีน-อาเซียน
 • กิจกรรมด้านการค้าบริการ
 • การประชุมระหว่างธนาคารกับผู้ประกอบการจีน เพื่อลงทุนในอาเซียน
 • การประชุมการลงทุนในตราสารทุนรอบอ่าวเป่ยปู้
 • กิจกรรมที่จัดนอกเวลางาน CAEXPO
 • งานแนะนำนโยบายด้านการลงทุนของประเทศเวียดนาม(ช่วงเดือนเมษายน)
(หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวใช้การประกาศหน้างานเป็นหลัก)