สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ) International Trade Visitors) จะได้รับ

1. ที่พัก 2 คืนของโรงแรมที่สำนักงานเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน -อาเซียนระบุให้ และรับ -ส่งสนามบิน รวมถึงการรับ -ส่งระหว่างโรงแรมกับสถานที่จัดงานแสดง เป็นต้น

2.การเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในโอกาสแรก

3.กิจกรรมสำรวจนิคมอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจในกว่างซี