๑๑.กิจกรรมอื่นๆ

1.ประเทศเกียรติยศ

 • บรูไน
 • พิธีเปิด”เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ “ของบรูไน
 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของประเทสเกียรติยศ
 • งานสัมมนาระหว่างนักธุรกิจกับผู้นำประเทศเกียรติย

2.ประเทศแขกรับเชิญพิเศษ

 • งานประชาสัมพันธ์ของประเทศแขกรับเชิญพิเศษ
3.การประชุมสุดยอดด้านการค้าการลงทุนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมอื่นๆ ที่สำคัญ
 • การประชุมสุดยอดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน-อาเ
 • การประชุมว่าด้วยนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโน
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านเหมืองแร่ จีน-อาเซียน ปี 2017
 • งานสัมมนาว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างจีน-อาเซียน ปี 2017
 • การประชุมด้านวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรจีน-อาเซียน ปี 2017
 • การประชุมและนิทรรศการอาชีวศึกษาจีน-อาเซียน ปี
 • การประชุมว่าด้วยคลังสมองจีน-อาเซียน ครั้งที่ 10
 • การประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาและความร่วมมือด้านการเงินระหว่างจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9
 • การประชุมว่าด้วยการพัฒนาและความร่วมมือด้านการประกันระหว่างจีน-อาเซียน ครั้งที่ 3
 • การประชุมว่าด้วยการพัฒนาสังคมเพื่อลดความยากจนระหว่างจีน - อาเซียน ครั้งที่ 11
 • การประชุมด้านสถิติจีน-อาเซียน 2017
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านเกษตรภัณฑ์จีน-อาเซียน ปี 2017
 • งานสัมมนาว่าด้วยการรับมือภัยไต้ฝุ่นและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง จีน-อาเซียน ปี 2017
 • การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือกีฬามวลชนจีน-อาเซียน และการประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือกีฬามวลชนในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียปี2017
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกว่างซี – ไต้หวัน คร้งที่ 13
 • การประชุมสุดยอดระดับผู้นำหอการค้าจีน-อาเซียน ปี 2017
 • กิจกรรมเครือข่ายทางธุรกิจครั้งที่ 4 เพื่อสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ด้วยหัวข้อ
 • การประชุมระดับนายกเทศมนตรีจีน-อาเซียน ปี 2017
 • การประชุมว่าด้วยการพัฒนาและความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 8
 • การประชุมผู้พิพากษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2

4.กิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุน

  กิจกรรมด้านการค้า
 • การจับคู่ธุรกิจด้านการจัดซื้อสำหรับประเทศอาเ
 • การจับคู่ธุรกิจด้านการจัดซื้อสำหรับผู้ซื้อต่างประเทศ
 • การจับคู่ธุรกิจด้านการจัดซื้อด้านวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรบรรจุภัณและการแปรรูปอาหาร อุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแหล่งใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 • ารจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้ซื้อประเทศเวียดนาม
 • กิจกรรมด้านการลงทุน
 • การประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยความร่วมมือด้านการล
 • การประชาสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรมอาเซียน
 • การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานร
 • งานแลกเปลี่ยนระหว่างนักธุรกิจกับที่ปรึกษาด้านการค้าเศรษฐกิจ ของสอท./สกญ.จีนประจำประเทศอาเซียน
 • งานสัมมนาด้านการเงินและการลงทุน
 • การประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุนของประเทศอาเซียน
 • การประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุนของเมืองและมณฑลหลักๆ ข
 • พิธีการลงนาม
 • กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • งานสัมมนาว่าด้วยการจับคู่เทคโนโลยีจีน-อาเซียน
 • กิจกรรมด้านการค้าบริกา
 • การประชุมระหว่างธนาคารกับผู้ประกอบการจีน เ
 • การประชุมการลงทุนในตราสารทุนรอบอ่าวเป่ยปู้
 • กิจกรรมที่จัดนอกเวลางาน CAEXPO
 • งานแนะนำนโยบายด้านการลงทุนของประเทศเวียดนาม (เม
(หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวใช้การประกาศหน้างานเป็นหลัก)