๑ ระยะเวลาการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน ปี 2017 และวันที่ 15 กันยายน เป็นวันสำหรับบุคคลทั่วไป

1 ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครหนานหนิง(Nanning International Conference and Exhibition Center) 点击放大 พื้นที่จัดงาน 102,000 ตร.ม. ที่อยู่ เลขที่ 11 ถนนหมินหจูต้าเต้าตงต้วน นครหนานหนิง

2.อาคารนิทรรศการกว่างซี )Guangxi Exhibition Hall) งานแสดงสินค้าด้านการเกษตรจีน – อาเซียน ปี 2017 (CAEXPO Agriculture Exhibition) 点击放大 พื้นที่จัดงาน 10,000 ตร.ม.
ที่อยู่ เลขที่ 12 ถนนหมินจู่ นครหนานหนิง

3 Nanning China South City Halls A & B (นิทรรศการสินค้าอุตสาหกรรมเบาจีน-อาเซียน 2017 CAEXPO Light Industry Exhibition 2017) 点击放大 พื้นที่จัดงาน 10,000 ตร.ม.
ที่อยู่ เลขที่ 56 ถนนซาจิ่งต้าเต้า เขตเจียงหนาน นครหนานหนิง

Related Materials Download

The 14th China-ASEAN Expo Bulletin for Exhibitors and Trade Visitors