Chi phí gian hàng

Địa chỉ

Thời gian

Loại gian hàng

Giá cả

Khu triển lãm chính CAEXPO

NICEC

Ngày 12-15/09/2017

Gian hàng tiêu chuẩn 9m2(3×3)

Đất trống trong nhà(36m2 trở lên)

Đất trống ngoài trời (36m2 trở lên)

1600 USD hoạc 10,000 RMB/ gian

USD 160 USD hoạc 1,000 RMB/ m2

USD 80 USD hoạc 500 RMB/ m2

Triển lãm nông nghiệp CAEXPO 2017

(Nhà triển lãm Quảng Tây Trung Quốc)

Triển lãm công nghiệp nhẹ CAEXPO 2017

(Nhà A, Nhà B Thành Hoa Nam Trung Quốc)

Ngày 12-15/09/2017

Đất trống (36m2 trở lên)

80 USD hoạc 500 RMB/ m2

Triển lãm văn hóa CAEXPO 2017

NICEC

Ngày13-16/04/2017

Gian hàng tiêu chuẩn 9m2(3×3)

Đất trống trông nhà (36m2 trở lên)

1,100 USD hoạc 7,000 RMB/ gian

120 USD hoạc 750 RMB/ m2

Triển lãm phụ tùng ô tô Trung Quốc lần thứ 81

NICEC

Ngày21-23/04/2017

Gian hàng tiêu chuẩn9m 2(3×3)

Đất trống (36m2) trở lên)

Gian hàng có một cửa960 USD hoạc 6,000 RMB/ gian
Gian hàng có hai cửa 1248 USD hoạc 7,800 RMB/ gian

110 USD hoạc 700 RMB/ m2

Triển lãm Brunei CAEXPO 2017

Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế Brunei

Ngày 04-06/05/2017

Gian hàng tiêu chuẩn 9m 2(3×3)

Đất trống trông nhà (36m2 trở lên)

1,600 USD hoạc 10,000 RMB/ gian

160 USD hoạc 1,000 RMB/ m2

Triển lãm hoạt hình và chò chơi điện tử CAEXPO 2017

(NICEC

Ngày 28-30/05/2017

stan standar 9m2(3X3)

Đất trống trông nhà (36m2 trở lên)

1,100 USD hoạc 7,000 RMB/ gian

120 USD hoạc 750 RMB/ m22

Triển lãm cơ khí và điện tử CAEXPO (Việt Nam) 2017

Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế Hà Nội Việt Nam

Ngày 15-17/06/2017

Gian hàng tiêu chuẩn 9m 2(3×3)

Đất trống trông nhà (36m2 trở lên)

2,500 USD hoạc 15,000 RMB/ gian

250 USD hoạc 1,500 RMB/ m2

Triển lãm du lịch CAEXPO 2017

Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế Quế Lâm Trung Quốc

Tháng 10

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web www.cgite.com

Triển lãm đồ gỗ và lâm sản CAEXPO 2017

NICEC

Ngày 20-23/10/2017

sGian hàng tiêu chuẩn 9m2(3×3)

Đất trống trông nhà (36m2trở lên)

1,100 USD hoặc 7,000 RMB/ gian

120 USD hoạc 750 RMB/ m2

ghi chú: 1. Gian hàng tiêu chuẩn bao gồm: Biển tên công ty bằng tiếng Trung và tiếng Anh, vách ngăn, 1 bàn, 2 ghế, 2 đèn chiếu, 1 ổ cắm 500W, 1 sọt rác, thảm; 2. Đất trống tự bố trí 3. Nếu cần sử dụng bản đồ để trang trí gian hàng, vui long sử dụng bản đồ Cục đo đạc và bản đồ Trung Quốc thẩm định, và gửi Ban thứ ký CAEXPO duyệt trước khi khai mạ một tháng)