Các ưu đãi chuyên dành cho khách hàng quốc tế

Khách hàng quốc tế được Ban thư ký chấp thuận sẽ được hưởng các ưu đãi như sau:

1.2 đêm miễn phí ở khách sạn được chỉ định, đua đón sân bay, và đua đón giữa khách sạn và trung tâm triển lãm.

2. Được ưu tiên sắp sếp tham gia chương trình giao thương

3. Hỗ chợ thu sếp khảo sát khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp tại Quảng Tây.